16/05/17 L’AVAP avaluarà l’activitat investigadora del professorat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

avap-avaluara-activitat-investigadora-del-professorat-de-la-universitat-miguel-hernandez-elx

L’AVAP i la Universitat Miguel Hernández d’Elx han subscrit un conveni de col·laboració per a l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat i del personal investigador no permanent que estiga en possessió del títol de doctor. El conveni va ser aprovat pel ple del Consell el passat 12 de maig.

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, l’AVAP és l’organisme competent per a realitzar aquesta avaluació, que es durà a terme aplicant un procediment i uns criteris equiparables als que utilitza la Comissió Nacional de l’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI).

Finalitzat el procés d’avaluació, l’AVAP remetrà a la Universitat Miguel Hernández d’Elx un informe favorable o desfavorable per cada sol·licitud, i la institució acadèmica dictarà la corresponent resolució.

Les despeses derivades del procés seran finançades per la Universitat. Per al seguiment i control del conveni, es crearà una comissió mixta integrada per dos representants de cadascuna de les parts. El conveni té una vigència de quatre anys i podrà ser renovat per un període de la mateixa durada.