13/03/19 Constitució de la Comissió d’Igualtat de l’AVAP

Constitucion_Comision_Igualdad_AVAP

El 8 de febrer va tindre lloc la reunió de constitució de la Comissió d’Igualtat de l’AVAP, seguint les directrius del Pla d’Igualtat de dones i homes, aprovat pel Comitè de Direcció de l’AVAP el passat 17 de desembre de 2018, i desenvolupat a partir dels objectius, mesures i accions previstes en el II Pla d’Igualtat entre homes i dones de la Generalitat Valenciana aprovat pel Consell en 2017.

Presideix la Comissió Amparo Latonda, cap del Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics. Actua com a secretària Conxi Olid, tècnica de qualitat, i com a vocals Reyes Giner, Cap del Servei de Qualitat en l’Educació Superior i Innovació, i Pablo Pucilowski, cap de secció de Programes Europeus d’Investigació.

Les reunions de la comissió se celebraran trimestralment amb caràcter ordinari, i entre les seues funcions en destaquen les següents:
– Vetllar pel compliment del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el àmbit laboral de l’AVAP.
– Elaborar, actualitzar i difondre el Pla d’Igualtat, i avaluar el nivell de compliment dels seus objectius i l’impacte de les seves mesures.
– Proposar noves mesures d’implementació del Pla i recollir les propostes i suggerències procedents del personal de l’AVAP.

El Pla d’Igualtat ha estat remès a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per tal que formule les al·legacions oportunes i procedisca a la seua inscripció.

Aquest Pla recull huit objectius i un seguit de mesures per fer-los efectius, així com també estableix un conjunt d’indicadors per mesurar el grau de compliment.

Objectius del Pla d’Igualtat:
1. Dinamitzar el funcionament de la Comissió d’Igualtat de l’AVAP com a òrgan competent i responsable en l’aplicació del Pla d’Igualtat.
2. Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans col·legiats de participació i representació.
3. Promoure la igualtat en la promoció i carrera vertical de la plantilla de l’AVAP, fomentant la paritat en la distribució per sexes de grups i subgrups professionals i categories de l’AVAP.
4. Facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral del personal de l’AVAP per a afavorir la seua participació plena en tots els àmbits i nivells de l’AVAP.
5. Fomentar la formació en igualtat del personal de l’AVAP.
6. Vigilar les situacions d’especial protecció, referides a la violència de gènere i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere.
7. Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no sexista i inclusiu, en l’àmbit intern, cap a les institucions i la ciutadania.
8. Promocionar la salut laboral del personal de l’AVAP des d’una perspectiva de gènere.