Qualitat en les universitats espanyoles

qualitat-en-les-universitats-espanyoles

L’AVAP col·labora amb ANECA i la resta d’agències autonòmiques, en l’elaboració del Informe sobre l’estat de l’avaluació de la qualitat a les universitats espanyoles.

La creació i difusió d’este document obeïx a un doble motiu: d’una banda, a un mandat legal pel qual ANECA ha de remetre informes al ministeri competent en matèria d’universitats i al Consell d’Universitats sobre el desenvolupament dels processos d’avaluació, certificació i acreditació a Espanya. I, d’altra banda, als Criteris i Directrius d’ENQA, adoptats com a referents en matèria de qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), on es destaca la importància que les agències de garantia de qualitat elaboren informes periòdics.

El contingut d’este informe s’articula en quatre blocs:

  • La millora de la qualitat de les institucions d’educació superior.
  • La millora de la qualitat dels títols oficials universitaris.
  • La millora de la qualitat professional del personal docent i investigador.
  • Qualitat i informació al servici de la societat.

<< Tornar