Avaluació per a l’acreditació del professorat

Evaluación-para-la-contratación-del-profesorado

El Programa d’Avaluació del Professorat de l’AVAP avalua, prèviament a la seua contractació per part de les universitats de la Comunitat Valenciana, l’activitat docent i investigadora del mateix.

L’avaluació positiva és requisit imprescindible per a participar en els processos de contractació que són desenvolupats per les mateixes universitats valencianes en les figures contractuals de professora o professor ajudant doctor i professora o professor contractat doctor. En el cas de la figura de professora o professor d’universitat privada, esta avaluació positiva actua com a mèrit.

El programa establirà, en cada convocatòria, la forma, terminis i documentació necessària per participar. Es pot sol·licitar l’avaluació per a una o diverses de les figures contractuals previstes i es presentarà una sol·licitud per cadascuna d’elles.


⇒ Convocatòria, corresponent a l’any 2018, d’avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes 


Altres figures que no requerixen l’avaluació prèvia de l’AVAP:

  • Professors Associats: el contracte es podrà celebrar amb especialistes de reconeguda competència que acrediten exercir la seua activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari.
  • Professors Visitants: el contracte es podrà celebrar amb professors o investigadors de reconegut prestigi d’altres universitats i centres de recerca, tant espanyols com estrangers.
  • Professors Emèrits: les universitats, d’acord amb els seus estatuts, poden nomenar professors emèrits entre professores i professors jubilats que hagen prestat servicis destacats a la universitat.
  • Catedràtics d’universitat i professors titulars d’universitat: l’accés exigirà la prèvia obtenció d’una acreditació nacional que realitza l’ANECA i en la qual es valoren els mèrits i competències dels aspirants, garantint la qualitat en la selecció del professorat funcionari.

<< Tornar