Avaluació del seguiment dels programes de doctorat

Avaluacio-del-seguiment-dels-programes-de-doctoratL’AVAP realitzarà en 2018 l’avaluació per al seguiment dels programes de doctorat implantats a les universitats de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les condicions establertes en el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

⇒ RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, del president de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, per la qual s’aprova la convocatòria, corresponent a l’any 2018, d’avaluació per al seguiment d’ensenyaments universitaris oficials de doctorat a la Comunitat Valenciana, i s’estableixen els terminis, la documentació a aportar i el procediment a seguir.

⇒ RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2017, del Director General de l’AVAP, per la qual es dóna publicitat al Protocol d’avaluació per al seguiment d’ensenyaments universitaris oficials de doctorat a la Comunitat Valenciana.

Selecció d’avaluadors

Amb la intenció de dotar l’AVAP d’un ampli conjunt d’experts i expertes independets que integren les comissions de seguiment que han d’avaluar els programes de doctorat, l’AVAP busca actualment avaluadors i avaluadores que no pertanyen al PDI del Sistema Universitari Valencià interessats a incorporar-se a la base de dades per a l’avaluació d’aquestos programes.

Amb caràcter previ a iniciar el procediment d’avaluació, les persones seleccionades realitzaran unes jornades formatives a la seu de l’AVAP a València. En aquest cas, l’AVAP es farà càrrec de les despeses d’allotjament, manutenció i transport.

Requisits que ha de complir el PDI interessat a ser incorporat a la base de dades per a l’avaluació de programes de Doctorat de l’AVAP:

a) Estar en possessió d’almenys dos períodes d’activitat investigadora reconeguts d’acord amb les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat universitari. Un d’aquests períodes d’activitat s’ha d’haver obtingut en els últims sis anys.

b) Haver dirigit almenys dos tesis doctorals en els últims cinc anys.

c) Participar en un programa de doctorat implantat d’acord amb les condicions establertes en el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i que no s’impartisca en alguna universitat de la Comunitat Valenciana.