Seguiment de grau i màster

Procediment d’avaluació per al seguiment

La participació en cadascuna de les convocatòries anuals del procés de seguiment de títols a la Comunitat Valenciana, s’iniciarà mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud, individualitzada per a cada títol, segons model normalitzat i previ pagament de la taxa corresponent.

1. La universitat elaborarà un informe anual de seguiment de cadascun dels seus títols implantats. Este informe contindrà la informació i documents que s’establixen al protocol d’avaluació.

2. L’AVAP analitzarà tant la informació pública disponible com la subministrada per la universitat en el seu informe.

3. Els informes i la informació pública disponible seran analitzats per la comissió descrita a l’apartat 8.2 del protocol.

4. Amb caràcter previ a l’emissió dels informes definitius, l’AVAP remetrà els informes provisionals de seguiment dels títols a les universitats perquè estes, si ho consideren oportú, presenten esmenes.

5. Els informes definitius es faran públics i seran remesos a la conselleria competent en matèria d’educació superior i al Consell d’Universitats.

6. En cas que es detecten deficiències que suposen un greu risc per a la qualitat mínima exigible, l’AVAP les traslladarà a la universitat i a la conselleria competent en matèria d’educació superior a fi que es procedisca d’acord amb el que establix el marc normatiu vigent.

Protocol i guia

Model d’informe i impresos

Comités d’avaluació

<< Tornar