26/07/19 Avaluació per a la renovació de l’acreditació de títols universitaris oficials 2019

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, durant l’any 2019 ha correspost renovar l’acreditació de 268 titulacions universitàries oficials de les universitats de la Comunitat Valenciana:

MÀSTERS GRAUS DOCTORATS
166 4 98

En el cas dels programes de doctorat, durant l’any 2019 s’han realitzat per primera vegada les avaluacions per a la renovació de l’acreditació.

Estos programes de doctorat es van sotmetre a l’avaluació per al seguiment entre els anys 2017 i 2018, obtenint tots ells informe favorable, si bé en alguns d’ells s’indicaven els aspectes que calia millorar per cadascun dels criteris d’avaluació.

Tots els informes de renovació de l’acreditació dels programes de doctorat han sigut favorables, i en molts casos ja s’estaven atenent les recomanacions de l’informe de seguiment notificat en desembre de 2018.

En el cas de les titulacions de màster, en 2015 es van realitzar les primeres avaluacions per a la renovació de l’acreditació, i en 2019 ha tingut lloc el segon procés de renovació de l’acreditació.

En el cas dels màsters, tots els informes han sigut favorables, excepte en el cas de 3 màsters que no han superat la renovació de l’acreditació.

L’AVAP està en estos moments preparant el procés de renovació de l’acreditació de títols universitaris oficials corresponents a l’any 2020, ja que el primer termini de presentació de sol·licituds té lloc del 2 al 13 de setembre de 2019.