22/09/17 Informació sobre el seguiment d’ensenyaments universitaris de doctorat

Està previst que el comité designat per a avaluar els ensenyaments universitaris de doctorat presentats al programa pilot emeta els informes provisionals en la primera setmana d’octubre. Les universitats participants rebran l’informe provisional de cada programa en la tercera setmana d’octubre i disposaran, d’acord amb el Protocol de Seguiment, de deu dies per presentar al·legacions. Una vegada rebudes les al·legacions, seran valorades per la Comissió d’Avaluació, que emetrà l’informe final de seguiment.

En relació amb el procediment de seguiment del conjunt dels ensenyaments universitaris de doctorat que s’imparteixen a la Comunitat Valenciana, l’AVAP ha decidit retardar a febrer de 2018 el termini de presentació de les sol·licituds i dels informes elaborats per la universitat, per tal que les universitats disposen del temps suficient per a analitzar els resultats obtinguts tant en el curs 2016/17 com en el programa pilot, i puguen incorporar, si escau, les millores oportunes. D’aquesta manera, s’evitarà un solapament amb les dates de preparació i emissió dels informes de renovació de l’acreditació de les titulacions de grau i màster que han de presentar abans del 19 de gener de 2018.