Procediment d’avaluació

L’avaluació es durà a terme d’acord amb els criteris i complint els requisits continguts en la convocatòria de la subvenció o ajuda corresponent.

Totes les sol·licituds són classificades per àmbit de coneixement o macro àrea, per ser enviades als avaluadors corresponents.

L’avaluació dels expedients es podrà efectuar aplicant diferents tècniques, com poden ser:

Peer review (per iguals):

Cada expedient és avaluat independentment per un mínim de dos avaluadors. Esta tècnica és la que s’aplica amb caràcter general sempre que les circumstàncies ho permeten.

Doble cec:

Cada expedient és avaluat independentment per dos avaluadors (peer review). El doble cec implica que tant els avaluadors com els projectes o memòries que s’avaluen són anònims. El procés d’avaluació té dos fases diferenciades:

1. avaluació dels projectes o memòries (candidat anònim)
2. avaluació dels currículums

Esta tècnica aporta un valor afegit especialment per a les convocatòries on s’ha de presentar un projecte d’investigació o proposta d’activitat a desenvolupar.

L’AVAP ha elaborat un Protocol d’avaluació d’R+D on s’explica tot el relatiu a la figura de l’avaluador i del coordinador, les diferents macro àrees científiques, les modalitats d’avaluació i el procediment d’avaluació a seguir.

<< Tornar