Òrgans assessors

Consell Assessor

Òrgan encarregat d’assessorar el Comité de Direcció i la Direcció General de l’AVAP i d’avaluar el funcionament de l’Agència.

Els membres del Consell Assessor són designats per dos anys, renovables, i s’hauran de reunir almenys una vegada a l’any. La seua composició serà la següent: una o un president expert de reconegut prestigi en avaluació i acreditació de la qualitat universitària, avaluació de programes d’I+D+i i / o prospectiva; tres experts o expertes en avaluació i acreditació de la qualitat universitària, tres experts o expertes en avaluació de programes d’I+D+i, dos experts o expertes en qualitat dels serveis públics i les seues polítiques, i una o un representant del personal tècnic de l’AVAP, que realitzarà les funcions de secretaria.

Reglament (PDF 95 Kb)
Composició (PDF 54 Kb)

Comissió d’Estudiants

Òrgan, integrat per representants de les nou universitats de la Comunitat Valenciana, la funció del qual és assessorar el Comité de Direcció i la Direcció General de l’AVAP en aquells temes que estiguen relacionats directament amb el col·lectiu d’estudiants i la qualitat universitària.

La Comissió d’Estudiants de l’AVAP està composta pel director o directora general de l’Agència, que la presidirà; el president o presidenta, o càrrec anàleg, del Màxim Òrgan de Representació Estudiantil (MORE) de cada universitat del SUV; un estudiant o estudianta per cada universitat del SUV amb més de 10.000 estudiants matriculats (en equivalència a temps complet en titulacions oficials inscrites en el RUCT), la designació dels quals correspon al MORE, i un o una representant del personal tècnic de l’AVAP, que realitzarà les funcions de Secretaria de la Comissió.

Reglament (PDF 80 Kb)
Composició (PDF 45 Kb)

<< Tornar