Marc legal

marco-legal-de-la-avap

L’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), creada per la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, és una entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de les previstes en l’article 5.2 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, amb la finalitat de garantir la qualitat i excel·lència dels sistemes valencians d’educació superior, de ciència i d’innovació mitjançant l’avaluació, l’acreditació i la prospectiva.

L’AVAP, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, queda adscrita a la conselleria competent en matèria d’universitats i de foment i coordinació de la investigació.

A través del DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, s’aprova el seu Reglament amb l’objectiu de dotar l’AVAP d’una estructura de funcionament i organització flexible i autònoma per al compliment dels seus fins.

L’AVAP amplia les seves funcions segons el que establix el Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, en el qual es modifica l’article 3 de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva.

Mitjançant el DECRET 116/2013, de 6 de setembre, del Consell, s’adapta el Reglament de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) al que disposa el Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, que en la seua disposició final segona va modificar l’article 3 de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, incorporant com a funcions de l’Agència les d’avaluació i acreditació de la qualitat dels centres i entitats prestadores de serveis públics, les seves polítiques i programes. Una funció que és assumida per l’AVAP com a conseqüència del procés de reorganització i optimització de les competències assignades a les diferents entitats que componen el sector públic de la Generalitat.

 • DECRET 116/2013, de 6 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), aprovat pel Decret 6/2008, de 18 de gener, del Consell.

Legislació universitària

Legislació específica del servei de qualitat en l’Educació Superior i Innovació

Universitats i Centres Universitaris

 • Reial Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris.
 • Resolució de 7 de març de 2018, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment per a l’acreditació institucional de centres d’universitats públiques i privades

Avaluació de títols universitaris oficials

 • LLEI 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.
 • ORDRE 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment per a la implantació d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat Valenciana.
 • Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’establix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Reial Decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris.
 • Art. 37 la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià.
 • Art.35 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Seguiment de títols

 • Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’establix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Art. 27 del Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’establix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Resolució de 14 de gener de 2013, de la presidenta de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, per la qual es modifica la Resolució de 15 de desembre de 2010, per la qual es va aprovar el protocol de seguiment dels títols universitaris oficials a la Comunitat Valenciana. [2013/451]

Renovació de l’acreditació de títols

Complement retributiu autonòmic

 • DECRET 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari. [2002 / XI1297]
 • RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2011, del president de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, per la qual s’establixen els criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits individuals per a l’establiment de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador funcionari, regulat pel Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià.
 • DECRET 161/2014, de 3 d’octubre, del Consell, sobre règim transitori d’aplicació per les universitats públiques valencianes de les retribucions addicionals del professorat universitari regulades en el Decret 174/2002, de 15 d’octubre.

Avaluació de la I+D+i

Avaluació de la investigació del professorat contractat

 • DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament.
 • Resolució de 23 de novembre de 2017, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cada un dels camps d’avaluació.
 • Ordre de 2 de desembre de 1994 per la qual s’establix el procediment per a l’avaluació de l’activitat investigadora en desenvolupament del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari.

Legislació de l’Administració de la Generalitat

<< Tornar