Perfil del contractant

perfil-del-contractant-avap

La contractació de l’AVAP es regix per la Llei de Contractes del Sector Públic que té per objecte regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que la mateixa s’ajusta als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i d’assegurar una eficient utilització dels fons.

  • ORDRE de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la Generalitat.

<< Tornar