Procediment de suggeriments i queixes

1. Formes de presentació

Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes i suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament, per mitjans electrònics o per aquells nous canals que proporcionen les tecnologies a la ciutadania.

  • Presencial o per correu postal

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

b) També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

c) I, preferentement, en el registre de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

  • Per mitjans electrònics

a) Tramitar amb certificat electrònic

b) Correu electrònic de l’AVAP: [email protected]

c) Fax de l’AVAP: 96 310 80 44

  • Via telefònica

96 310 80 10 (AVAP)
012 (atenció ciutadana)

2. Quina documentació s’ha de presentar?

  • L’imprés normalitzat de queixa. Si l’escrit en el qual es formule la queixa o suggeriment no reuneix els requisits exigits, o l’ompliment de l’imprés és defectuós, l’AVAP requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la deficiència advertida.
  • Quanta documentació es considere oportuna en relació amb el seu contingut.

3. Més informació sobre el procediment

  • Normativa: Decret 41/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l’avaluació dels plans i programes en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOCV nº 7764, de 20/04/2016).

<< Tornar