Publicacions

Qualitat en les universitats espanyoles

L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), en col·laboració amb totes les agències d’avaluació de la qualitat universitària de les diferents comunitats autònomes, elabora l’Informe sobre l’estat de l’avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, un document anual amb l’objectiu d’informar al Ministeri d’Educació i al Consell d’Universitats sobre el desenvolupament dels processos d’avaluació, certificació i acreditació a Espanya en l’àmbit de l’educació universitària.

Memòries

L’AVAP elabora anualment la seua memòria d’activitats amb els resultats recollits en les àrees de Qualitat de l’educació superior, Avaluació de l’I+D, Serveis públics i Gestió.